Logo Szkoła

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
czekam

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHOchrona danych osobowych

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92 oraz Prywatne Gimnazjum nr 1 w Warszawie kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych osobowych swoich uczniów i ich rodziców oraz pracowników Szkoły. Mając powyższe na uwadze i zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92 oraz Prywatne Gimnazjum nr 1 w Warszawie przy ul. Patriotów 347 jest Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem iodo@kompea.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

1. w celu realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – dane w zakresie wymaganym przez:
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),
Prawo oświatowe – ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.)
oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, a w szczególności: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
2. w celu realizacji umowy kształcenia –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. w celu prezentacji osiągnięć i sukcesów uczniów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
4. w celu organizacji i udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych na podstawie wyrażonej zgody(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
5. w celu organizacji i udziału w wycieczkach szkolnych, wyjazdach integracyjnych i innych wyjazdach szkolnych na podstawie wyrażonej zgody(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
6. w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z art. 103 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe tj. zapewnienia uczniom profilaktyki zdrowotnej na podstawieart. 6 ust. 1 lit. c) RODO
7. w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z art. 10 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe tj. zapewnienia warunków działania jednostki, w tym bezpiecznych i higienicznychwarunków nauki, wychowania i opieki (monitoring)
IV. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a. Dane dotyczące nauczania – do 50 lat – zgodnie z rzeczowym wykazem akt
b. Pozostałe dane – do zakończenia edukacji w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 92
VI. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: organowi prowadzącemu Prywatną Szkołę Podstawową nr 92 i Prywatne Gimnazjum nr 1 w Warszawie, naszym partnerom, czyli firmom i instytucjom z którymi współpracujemy w celu realizacji działań statutowych.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy ubezpieczeniowe, wykonawcy zleconych usług.

Aktualny rejestr instytucji, którym powierzamy Państwa dane może zostać Państwu udostępniony po przesłaniu zapytania do inspektora danych osobowych w ciągu maksymalnie 30 dni.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych w celu realizacji pkt. III ust.1,6,7 jest obowiązkiem wynikającym z powołanych ustaw
Podanie danych związanych z pkt. III ust.2 - realizacją umowy kształcenia ma charakter dobrowolny jest jednak niezbędne do zawarcia umowy
Podanie danych związanych z pkt. III ust.3,4,5 - ma charakter dobrowolny jest jednak niezbędne do prezentacji osiągnięć dziecka, udziału dziecka w konkursach i wycieczkach szkolnych
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych nie podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92

ul. Patriotów 347
04-760 Warszawa

e-mail: 92szkola92@wp.pl

tel.: (22) 812-47-07
fax: (22) 812-40-76

PKO BP: 74 1020 1127 0000 1602 0008 5290

Copyright © 2012-2022 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
Powered by Yancoon Lagoon