Logo Szkoła

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
czekam

REKRUTACJA

Szanowni Państwo!


Zapraszamy Rodziców przyszłorocznych klas pierwszych na zebranie, które odbędzie się 5 czerwca 2024 roku o godzinie 17.00 w Sali gimnastycznej.


Szanowni Państwo! Informujemy, że Zakład Transportu Miejskiego przygotował dla Rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 platformę umożliwiającą składanie wniosków o wydanie KARTY UCZNIA drogą elektroniczną.

Poniżej link przypisany dla naszej placówki
https://kartaucznia.ztm.waw.pl/b9114868
Regulamin rekrutacji do Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 92 w Warszawie
na rok szkolny 2024/2025

I. REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH:
   Do udziału w rekrutacji do klas pierwszych zapraszamy dzieci urodzone w 2017 roku.
   Rekrutacja do naszej Szkoły rozpoczyna się od października roku poprzedzającego rozpoczęcie edukacji dziecka w klasie pierwszej i trwa do końca lutego. O wyniku rekrutacji nie decyduje kolejność zgłoszeń.
   Rekrutacja polega na:
   1. Zgłoszeniu dziecka do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym poprzez formularz dostępny w sekretariacie Szkoły oraz na stronie: Karta_klasa_1_2023.pdf (szkolaprywatna92.edu.pl)
   
   2. Złożeniu wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Szkoły lub elektronicznie na adres: 92szkola92@wp.pl
   
   3. Uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 250 zł., na konto Szkoły:
   PSP nr 92 w Warszawie
   Nr konta: PKO BP: 74 1020 1127 0000 1602 0008 5290
   Z dopiskiem: : imię i nazwisko dziecka, rekrutacja do PSP nr 92.
   
   4. Uczestniczeniu dziecka w spotkaniu rekrutacyjnym*, które odbędzie się w sobotę, 2 marca 2024 roku o godz. 9:00.
   
   Do 8 marca 2024 roku przekazane zostaną informacje o wynikach rekrutacji.
   Po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły w ciągu 7 dni należy:
   1) uiścić opłatę wpisową w wysokości 1800 zł., na konto:
   PSP nr 92 w Warszawie
   Nr konta: PKO BP: 74 1020 1127 0000 1602 0008 5290
   Tytułem: imię i nazwisko dziecka, opłata wpisowa
   2) Podpisać umowę kształcenia.
   
   W przypadku wolnych miejsc do Szkoły zostaną przyjęte dzieci z listy rezerwowej.
   
   
   
   *SPOTKANIE REKRUTACYJNE organizujemy w formie zajęć o charakterze zabawowo-zadaniowym, podczas których nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz psycholog Szkoły obserwują zachowania dzieci w trakcie zajęć grupowych oraz pracy indywidualnej.
   W czasie trwania zajęć szczególną uwagę zwracamy na:
      - dojrzałość szkolną - w tym dojrzałość emocjonalną,
      - umiejętność czytania i liczenia,
      - predyspozycje poznawcze, spostrzegawczość, logiczne myślenie, pamięć wzrokową i słuchową,
      - grafomotorykę i koordynację ruchową.
   Podczas spotkania rekrutacyjnego obowiązuje wygodny strój i obuwie sportowe oraz posiadanie własnych kredek ołówkowych. W przerwie planowany jest poczęstunek.

II. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:
   W ciągu całego roku szkolnego Szkoła prowadzi rekrutację do klas, w których są wolne miejsca.
   Rekrutacja polega na:
   1. Zgłoszeniu dziecka do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych poprzez formularz dostępny w sekretariacie Szkoły oraz na stronie: Do pobrania: Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92 (szkolaprywatna92.edu.pl)
   
   2. Złożeniu uzupełnionego formularza osobiście w sekretariacie Szkoły lub elektronicznie na adres: 92szkola92@wp.pl
   
   3. Uczestniczeniu kandydata w rozmowach kwalifikacyjnych.
   
   4. Przedstawieniu świadectwa szkolnego z poprzedniego roku szkolnego oraz wykazu ocen bieżących do wglądu.
   
   5. W klasach 4-7 analizie wyników testów diagnozujących dla danej klasy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
   
   6. Wpłaceniu opłaty wpisowej w wysokości 1800 zł., na konto Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka.
   PSP nr 92 w Warszawie
   Nr konta: PKO BP: 74 1020 1127 0000 1602 0008 5290
   Tytułem: imię i nazwisko dziecka, opłata wpisowa
   
   7. Podpisaniu umowy kształcenia.Wszelkie informacje dotyczące wolnych miejsc w poszczególnych klasach dostępne są w sekretariacie szkoły:

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
Ul. Patriotów 347
04-760 Warszawa
tel./fax: 812-47-07, 812-40-76Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92

ul. Patriotów 347
04-760 Warszawa

e-mail: 92szkola92@wp.pl

tel.: (22) 812-47-07
fax: (22) 812-40-76

PKO BP: 74 1020 1127 0000 1602 0008 5290

Copyright © 2012-2024 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 92
Powered by Yancoon Lagoon